บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

Marketinfo เป็นผู้ให้บริการข้อมูลด้านการตลาด โดยเปิดให้บริการตั้งแต่ ปี 2549 ปัจจุบันได้รับการยอมรับในความน่าเชื่อถือจากองค์กรชั้นนำหลาก หลายแขนง เนื่องจาก Marketinfo มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาฐานข้อมูลและ การนำเสนอข้อมูลที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการวางแผนการตลาด หรือเพื่อการศึกษาได้ง่ายและชัดเจนด้วยประสบการณ์ในการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด ทำให้ Marketinfo สามารถให้บริการข้อมูลทางการตลาดครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจ อาทิ สินค้าอุปโภค-บริโภค การสื่อสารรถยนต์ อสังหาริมทรัพย์ การเงินการธนาคาร ค้าปลีก ฯลฯ รวมกว่า 500 หัวเรื่อง

การให้บริการข้อมูลทางการตลาดของ Marketinfo จะได้รับการปรับปรุง (Updated) ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ผู้ใช้สามารถปรับกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างฉับไวโดยผู้ใช้สามารถแจ้งความประสงค์ในการปรับปรุงข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง หรือ Clickเพื่อตรวจสอบผ่านเว็บไชต์ www.marketinfo.co.th ทั้งนี้เพื่อให้การวางแผนการตลาดเป็นไปอย่างแม่นยำ ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ MARKETINFO ให้บริการนั้นประกอบด้วย

1.Market Analysis เป็นการนำเสนอข้อมูลในลักษณะ Real Data ด้วยฐานข้อมูลที่รวบรวมได้จากการออกสำรวจตลาด (Survey) จากการเผยแพร่ของผู้ประกอบการในธุรกิจและองค์กรต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องทางธุรกิจ รวมถึงสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ได้ความเคลื่อนไหวทางการตลาดในทุกมิติ และเพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำข้อมูลไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจัดแบ่งโครงสร้างข้อมูลออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ ดังนี้1.1 สถานการณ์ทางตลาด เป็นการรายงานความเคลื่อนไหวช่วง 3 ปี (นับจากปัจจุบัน) อย่างรอบด้านทั้งในด้านการแข่งขันทางการตลาด นโยบายภาครัฐที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนของตลาดรวมถึงการรายงาน ด้านตัวเลข ขนาดตลาด (Market Size) ส่วนแบ่งการตลาด( Market share)

1.2.กลยุทธ์ระดับองค์กร ที่จะช่วยให้เห็นถึงทิศทางกำหนดยุทธศาสตร์ของผู้ประกอบการในแต่ละธุรกิจ

1.3.กลยุทธ์ทางการตลาด นำเสนอข้อมูลด้านการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดในรูปแบบ 4 P’S โดยในส่วนของ P – Promotion จะนำเสนอทั้งในส่วนของการใช้กลยุทธ์ในแบบAbove The Line และ Below The Line

1.4.แนวโน้ม นำเสนอในเชิงการวิเคราะห์ เพื่อให้เห็นแนวโน้มตลาดในระยะสั้น ด้วยพื้นฐานของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

การนำเสนอข้อมูลทั้ง 4 ส่วนนี้ ไม่เพียงแต่สามารถช่วยให้ผู้ใช้งาน “รู้เขา รู้เรา” แต่ยังสามารถวิเคราะห์ตลาดได้อย่างลึกซึ้ง ถ่องแท้ และแน่นอนว่าจะทำให้การกำหนดแผนการตลาด มี ความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และมีประสิทธิภาพสูงสุด

2.Consumer Behavior งานวิจัยเชิงปริมาณที่สำรวจถึงพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคซึ่งจะเป็นการออกทำการสำรวจถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค

การวิเคราะห์สภาพตลาด
( Market Analysis )

กลยุทธ์ระดับองค์กร
ของคู่แข่งขันในตลาด

มูลค่าตลาด ( Market Size )
ส่วนแบ่งการตลาด ( Market Share )

กลยุทธ์และส่วนประสมทางการตลาด
( Market Mixed / 4p’s )
บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด Marketing Information Service
4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120