บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
Line : @marketinfo Mobile : 086-7045215

สารบัญ : ข้อมูลการตลาดชุดชั้นในสตรีซาบีน่า

No. รายละเอียด หน้า
1. สถานการณ์การแข่งขัน
2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
3. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor)
4. วิเคราะห์โอกาส / อุปสรรค
5. วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST)
P – Politic / Legal
E – Economic
S – Social
T – Technology
6. มูลค่าตลาด
7. ส่วนแบ่งตลาด
8. ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s)
ผลิตภัณฑ์
ราคา
ช่องทางจัดจำหน่าย
การส่งเสริมการตลาด
9. แนวโน้ม
10. ข้อมูลพื้นฐานบริษัท .
10.1. ประวัติองค์กร 1
10.2. กลยุทธ์ระดับองค์กร 2
10.3. ตารางรายได้ 2
11. วิเคราะห์ SWOT 5
12. วิเคราะห์ STP .
Market Segmentation 6
Target Group 7
Product Positioning 7
13. วิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นแรงผลักดัน 5 Forces Model
14.อื่นๆ / หมายเหตุ
#ID.568# 1) กลยุทธ์ระดับองค์กรปี 2563-2566 .......... 2) ตารางรายได้ ปี 2562-2565 .......... 3) ข้อมูลการตลาดชุดชั้นในสตรีซาบีน่า มีจำนวน 8 หน้า อัพเดทวันที่ 03/01/2567 ราคา 350 บาท .......... 4) สอบถามข้อมูล / สั่งซื้อ โทร.093-9415294 , 086-7045215 LINE ID. >> @marketinfo


การวิเคราะห์สภาพตลาด
( Market Analysis )

กลยุทธ์ระดับองค์กร
ของคู่แข่งขันในตลาด

มูลค่าตลาด ( Market Size )
ส่วนแบ่งการตลาด ( Market Share )

กลยุทธ์และส่วนประสมทางการตลาด
( Market Mixed / 4p’s )

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด ชุดชั้นในสตรีซาบีน่า

วิเคราะห์ธุรกิจชุดชั้นในสตรีซาบีน่า วิเคราะห์ตลาดชุดชั้นในสตรีซาบีน่า วิเคราะห์อุตสาหกรรมชุดชั้นในสตรีซาบีน่า วิเคราะห์ชุดชั้นในสตรีซาบีน่า วิเคราะห์swotชุดชั้นในสตรีซาบีน่า วิเคราะห์stpชุดชั้นในสตรีซาบีน่า วิเคราะห์โอกาสอุปสรรคชุดชั้นในสตรีซาบีน่า วิเคราะห์5forcesชุดชั้นในสตรีซาบีน่า วิเคราะห์FiveForceModelชุดชั้นในสตรีซาบีน่า วิเคราะห์KSFชุดชั้นในสตรีซาบีน่า วิเคราะห์PESTELชุดชั้นในสตรีซาบีน่า วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกชุดชั้นในสตรีซาบีน่า วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดชุดชั้นในสตรีซาบีน่า วิเคราะห์แผนธุรกิจตลาดชุดชั้นในสตรีซาบีน่า วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดชุดชั้นในสตรีซาบีน่า หนังสือข้อมูลการตลาดชุดชั้นในสตรีซาบีน่า หนังสือกลยุทธ์การตลาดชุดชั้นในสตรีซาบีน่า หนังสือวิเคราะห์การตลาดชุดชั้นในสตรีซาบีน่า หนังสือวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดชุดชั้นในสตรีซาบีน่า มูลค่าตลาดชุดชั้นในสตรีซาบีน่า ส่วนแบ่งตลาดชุดชั้นในสตรีซาบีน่า สถานการณ์การแข่งขันตลาดชุดชั้นในสตรีซาบีน่า แนวโน้มตลาดชุดชั้นในสตรีซาบีน่า วิเคราะห์KEYSUCCESSFACTORSชุดชั้นในสตรีซาบีน่า บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมิวนิเคชั่นจำกัด มาร์เก็ตอินโฟ marketinfo โฆษณาชุดชั้นในสตรีซาบีน่าล่าสุด กรณีศึกษาตลาดชุดชั้นในสตรีซาบีน่า กรณีศึกษาธุรกิจชุดชั้นในสตรีซาบีน่า กรณีศึกษาอุตสาหกรรมชุดชั้นในสตรีซาบีน่า พฤติกรรมการบริโภคชุดชั้นในสตรีซาบีน่า กลุ่มเป้าหมายชุดชั้นในสตรีซาบีน่า กลุ่มลูกค้าเป้าหมายชุดชั้นในสตรีซาบีน่า บริการวิเคราะห์ธุรกิจธุรกิจชุดชั้นในสตรีซาบีน่า บริการวิเคราะห์การตลาดธุรกิจชุดชั้นในสตรีซาบีน่า รับวิเคราะห์ธุรกิจธุรกิจชุดชั้นในสตรีซาบีน่า รับวิเคราะห์การตลาดธุรกิจชุดชั้นในสตรีซาบีน่า ขายบทวิเคราะห์ธุรกิจธุรกิจชุดชั้นในสตรีซาบีน่า ขายบทวิเคราะห์การตลาดธุรกิจชุดชั้นในสตรีซาบีน่า การตลาดชุดชั้นในสตรีซาบีน่า กลยุทธ์ชุดชั้นในสตรีซาบีน่า จุดเด่นของชุดชั้นในสตรีซาบีน่า จุดอ่อนของชุดชั้นในสตรีซาบีน่า ยอดขายชุดชั้นในสตรีซาบีน่า 
เจ้าของธุรกิจชุดชั้นในสตรีซาบีน่า ประวัติธุรกิจชุดชั้นในสตรีซาบีน่า ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสตรีซาบีน่า ราคาชุดชั้นในสตรีซาบีน่า ช่องทางการจัดจำหน่ายชุดชั้นในสตรีซาบีน่า การส่งเสริมการขายชุดชั้นในสตรีซาบีน่า ตลาดชุดชั้นในสตรีซาบีน่าในประเทศไทย ธุรกิจชุดชั้นในสตรีซาบีน่าในประเทศไทย วิเคราะห์ธุรกิจชุดชั้นในสตรีซาบีน่าไทย วิเคราะห์ตลาดชุดชั้นในสตรีซาบีน่าไทย วิเคราะห์4Pชุดชั้นในสตรีซาบีน่า กลยุทธ์ 4p ของชุดชั้นในสตรีซาบีน่า กลยุทธ์ของชุดชั้นในสตรีซาบีน่า เป้าหมายชุดชั้นในสตรีซาบีน่า กระบวนการผลิตชุดชั้นในสตรีซาบีน่า ข้อดีข้อเสียชุดชั้นในสตรีซาบีน่า ชุดชั้นในสตรีซาบีน่าข้อมูล ผู้ผลิตชุดชั้นในสตรีซาบีน่า ผู้ประกอบการรายสำคัญในตลาดชุดชั้นในสตรีซาบีน่า วิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดชุดชั้นในสตรีซาบีน่า การเติบโตของธุรกิจชุดชั้นในสตรีซาบีน่า ตลาดชุดชั้นในสตรีซาบีน่าออนไลน์ การตลาดของชุดชั้นในสตรีซาบีน่า แพลตฟอร์มขายชุดชั้นในสตรีซาบีน่าออนไลน์ MarketShareตลาดชุดชั้นในสตรีซาบีน่า รายละเอียดตลาดชุดชั้นในสตรีซาบีน่า วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ธุรกิจชุดชั้นในสตรีซาบีน่า งานวิจัยธุรกิจชุดชั้นในสตรีซาบีน่า งานวิจัยตลาดชุดชั้นในสตรีซาบีน่า สินค้าทดแทนชุดชั้นในสตรีซาบีน่า ปัญหาทางการตลาดชุดชั้นในสตรีซาบีน่า ชุดชั้นในสตรีซาบีน่ามีกี่ขนาด ประโยชน์ของชุดชั้นในสตรีซาบีน่า ตลาดชุดชั้นในสตรีซาบีน่าในไทย สินค้าคู่แข่งชุดชั้นในสตรีซาบีน่า เจาะลึกกลยุทธ์ชุดชั้นในสตรีซาบีน่า การโฆษณาของชุดชั้นในสตรีซาบีน่า ลักษณะของธุรกิจชุดชั้นในสตรีซาบีน่า การบริหารงานของชุดชั้นในสตรีซาบีน่า การตลาดชุดชั้นในสตรีซาบีน่า2566 การตลาดชุดชั้นในสตรีซาบีน่า2023 PestelAnalysisชุดชั้นในสตรีซาบีน่า

การสื่อสารทางการตลาด

ซาบีน่าวางยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนตลาดด้วยกลยุทธ์หลักสองด้านคือผลิตภัณฑ์ (Product) ที่ขนานไปกับการสื่อสารทางการตลาดที่เรียบง่าย ชัดเจน ใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมาย ทำให้จดจำง่ายและการวางระดับราคาที่ผู้บริโภคเข้าถึงง่าย ซึ่งทั้งหมดเป็นการหาช่องว่าจากจุดอ่อนของผู้นำตลาดซึ่งมีภาพลักษณ์ของความผู้ใหญ่สูงมาก ขณะที่คลอเลคชั่นต่างๆ เน้นสะท้อนภาพความหรูหรา ราคาสูง
แนวความคิดทางการตลาดสำหรับการสร้างความแตกต่างของซาบีน่าเริ่มจากการนำเอาหลัก Consumer Centric เข้ามาใช้ ด้วยการหาข้อมูลผ่านการสำรวจ ซึ่งพบว่าผู้หญิงไทย 60% มีไซส์ระหว่าง 30A - 32B และผู้หญิงในกลุ่มนี้กว่า 90% ต้องการเพิ่มไซส์ให้ใหญ่ด้วยการซื้อชุดชั้นในดันทรง และผลสำรวจยังบอกอีกว่าสาวไทยอายุ 17 ปี โดยเฉลี่ยจะเริ่มใส่บราที่มีฟังก์ชันดันทรงแล้ว
เมื่อเห็นโอกาส ปฏิบัติการตอบโจทย์นี้ จึงเป็นที่มาของคอลเลคชั่น Doom Doom Series นวัตกรรมสำหรับสาวคัพเล็ก ที่จะให้บรรดาสาวๆ ดูอวบอิ่มขึ้นทันตา!!! ซึ่งเลือกที่จะใช้ภาพยนตร์โฆษณาเข้ามาสร้างการรับรู้ โดยการเลือก คริส หอวังเข้ามาเป็นตัวแทนของกลุ่มเป้าหมายและใช้โทนเรื่องของภาพยนตร์รถไฟฟ้านะเธอเข้ามาสื่อสาร ทำให้เข้าใจและจดจำง่ายขึ้น ซึ่งสามารถเรียกกระแสได้เป็นอย่างดี
ถึงตอนนี้เห็นชัดว่า การเลือกทำตลาดกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะของซาบีน่านั้น “เป็นผล” การรุกคืบต่อยอดจึงเป็นหมากที่ซาบีน่าเลือกเดิน ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายเจาะลึกกันแบบ Fragmentation ด้วยการนำเกณฑ์ของอายุและไลฟ์สไตล์ซึ่งแต่ละช่วงวัยจะมีสรีระที่แตกต่างกันมาเป็นแกนในการเชื่อมโยงกับการการพัฒนาชุดชั้นใน

แบรนด์แอมบาสเดอร์

ซาบีน่ายังได้พัฒนา Moldern V นวัตกรรม V 3 ซึ่งประกอบฟองน้ำด้านในเป็นรูปตัว V ,บริแวณคอหน้าเป็นรูปตัว V และเมื่อใส่แล้วเนินอกจะชิดกันเป็นรูปตัว V อีกทั้งลำตัวด้านข้าที่กว้างขึ้นซึ่งมีส่วนช่วยในการเก็บเนื้อด้านข้าง สำหรับวัยสาวที่เริ่มมีเนื้อส่วนเกิน เป็นการตอบโจทย์ให้กับผู้หญิงช่วง 30-50 ปี
โดยนำดาราสาวชื่อดัง ชมพู่-อารยา เอ ฮาร์เก็ต มาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ เพื่อขับเคลื่อนการสื่อสารการตลาดผ่านกระแสภาพยนต์โฆษณาในแคมเปญ “มีร่องอกใน 6 วินาที” ภายใต้ wording “แค่นี้คุณก็จะมีหน้าอกชิดสวย มั่นใจได้กับทุกชุดที่ชมพู่ อารยามาในชุดชั้นในสีดำ” รวมถึงยิงวลีฮิตที่ว่า “อุ๊ต่ะ มันชิดมากเลยพี่” ทำให้ช่วยเรียกกระแสให้กับซาบีน่าได้เป็นอย่างดี
ปรากฏการณ์ซาบีน่า แม้ว่าจะไม่สามารถทำวาโก้ผู้ตลาดสั่นสะเทือนในเชิงส่วนแบ่งการตลาดได้ แต่ในเชิงภาพลักษณ์และการเข้าถึงกลุ่มผู้หญิงรุ่นใหม่แล้ว สามารถสร้างความแตกต่างจากแบรนด์คู่แข่งขันอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดเจน
จนกระทั่งแบรนด์วาโก้ต้องออกมาเรียกกระแสกับกลุ่มวัยรุ่นผ่านโฆษณาชื่อ "บู๊สต์ตู้ม 2 คัพอัพเว่อร์" ผ่านโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กจนโด่งดังเป็น "ไวรัลมาร์เก็ตติ้ง" (Viral Marketing) ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงเพราะทะลุ1ล้านวิวใน 1 วันและทะยานขึ้นสู่ 5 ล้านวิวในระยะเวลาไม่ถึง 1 สัปดาห์ สร้างกระแสร้อนได้เป็นอย่างมากและนี่ถือเป็นมิติใหม่ของวาโก้
การวางยุทธวิธีทางการตลาดของซาบีน่าสร้างปรากฏการณ์แปลกใหม่และจี้ได้ตรงใจผู้หญิงถือเป็นการสร้างกระแส ซึ่งทำให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้และจดจำตราสินค้าได้เป็นดีและเร็ว

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ

ข้อมูลด้านการตลาด (Marketing) จัดทำโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณ์ด้านข้อมูลการตลาด มากว่า 10 ปี กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) คือ กลวิธีหรือแบบแผนเพื่อช่วยให้สินค้าและบริการเป็นที่น่าสนใจในสายตาของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและตอบสนองการใช้งานของลูกค้า
แผนการตลาด คือแผนปฏิบัติการของกลยุทธ์การตลาดในช่วงเวลาข้างหน้า (1 เดือน 3 เดือน หรือ 1 ปี) แผนการตลาดรวมถึง ภาพรวมเป้าหมายการตลาดและโฆษณา รายละเอียดและระยะเวลาของแผนการตลาด และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) เป้าหมายของแผนการตลาดคือการสร้างทิศทางที่ชัดเจนให้กับธุรกิจ

Marketing Information & Strategy

แผนการตลาดที่ดีต้องสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งก็หมายความว่าเราควรจะลงรายละเอียดวิธีการปฏิบัติ และทำการประเมินระยะเวลาที่จะเห็นผลด้วย ยกตัวอย่างเช่นแผนการตลาด Instagram ของคุณอาจจะรวมถึงการโพสต์รูปทุกวัน เป็นเวลา 3 เดือนเพื่อเพิ่มจำนวนคนติดตาม
พบกับเนื้อหาของการวางกลยุทธ์การตลาด ผ่านเครื่องมือ Marketing Mix 4Ps ของแบรนด์ชั้นนำในตลาด พร้อมด้วยเนื้อหาของสภาพแวดล้อมทางการตลาดพร้อมกับการมองทิศทางของโอกาสและอุปสรรค รวมตัวเลขของขนาดตลาด (Market size) ส่วนแบ่งตลาด (Market share) ส่วนประสมทางการตลาด / กลยุทธ์ทางการตลาด ( Market Mixed / 4p's ) และแนวโน้ม ( Trend )

วิเคราะห์ กลยุทธ์การตลาด ชุดชั้นในสตรีซาบีน่า

กลยุทธ์การตลาด-แผนธุรกิจ / Marketing Information & Strategy ,พบกับข้อมูลการตลาด (Marketing)  แผนธุรกิจ การวางกลยุทธ์การตลาด (Market Mixed / 4p's) การแข่งขัน (Market Analysis) ปัจจัยแห่งความสำเร็จ KEY SUCCESS FACTOR (KSF) โอกาส-อุปสรรค วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (PEST) มูลค่าตลาด (Market Size) ส่วนแบ่งการตลาด (Market Share)  กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย https://www.mktinfoonline.com/
ข้อมูลชุดนี้อยู่ในรูปแบบไฟล์ MS Word มีจำนวน 9 หน้า อัพเดทล่าสุด 30/12/2564 ราคา 350 บาท จัดส่งผ่านอีเมลล์ภายใน 60 นาที สนใจรายละเอียด/สั่งซื้อ คลิ๊ก https://wwwmktinfoonlinecom/indexphp/order-now/
ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้อ LINE ID : @marketinfo หรือคลิ๊กลิงก์ http://lineme/ti/p/@marketinfo

EBOOK แผนธุรกิจ คู่แข่งขัน วิจัย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อีบุ๊กธุรกิจการตลาด อีบุ๊คธุรกิจการตลาด วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก PEST โอกาสอุปสรรค 5forces KeySuccessFactors KSF ปัจจัยแห่งความสำเร็จ บริษัทมาร์เก็ตอินโฟแอนด์คอมมูนิเคชั่นจำกัด
 

บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด Marketing Information Service
4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120