บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
Line : @marketinfo Mobile : 086-7045215

กลยุทธ์ทางการตลาด : 03 ค้าปลีก

No. ข้อมูลการตลาด รายละเอียด จำนวนหน้า Updated ราคา
1. ไฮเปอร์มาร์เก็ต รายละเอียด 26 30 ธันวาคม 2563 550
2. บิ๊กซี รายละเอียด ุ6 23 กรกฎาคม 2564 300
3. โลตัส รายละเอียด 12 27 กุมภาพันธ์ 2567 500

การวิเคราะห์สภาพตลาด
( Market Analysis )

กลยุทธ์ระดับองค์กร
ของคู่แข่งขันในตลาด

มูลค่าตลาด ( Market Size )
ส่วนแบ่งการตลาด ( Market Share )

กลยุทธ์และส่วนประสมทางการตลาด
( Market Mixed / 4p’s )
บริษัท มาร์เก็ตอินโฟ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด Marketing Information Service
4637 เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120